Altalános szerződési feltételek

1. A közvetitő és az eladó adatai:

közvetítő és üzemeltető neve: Fülöp Tímea őstermelő/ Kevély kincse

székhely: 1033.Budapest, Búza u.2

Internetes címe: www.kevelykincse.hu

Elektronikus elérhetősége: tina@kevelykincse.hu

Telefonszám: 06 70 670 6360

adószám: 55214162-1-41


2. A Vevő és egyéb felhasználó

Vevő: aki az Eladó által értékesítésre kínált egy vagy több termék megrendelésével Eladóval adásvételi szerződést köt. Egyéb felhasználó: aki a weboldalon regisztrál vagy hírlevél küldéséhez hozzájárul.

3. A szerződés tárgya

Jelen ÁSZF-ek az Eladó és a Vevő között a www.kevelykincse.hu internetes oldalon működő webáruházban található termékekre kötött adásvételi szerződésekre vonatkoznak. Az általános szerződési feltételek rendelkezéseket tartalmaznak a www.kevelykincse.hu weboldalon történő regisztrációra és a hírlevél küldés-szolgáltatásra vonatkozóan is.

Az Eladó és a Vevő között létrejövő adásvételi szerződés tárgyát az Eladó által értékesítésre kínált, a www.kevelykincse.hu internetes oldalon működő webáruházban található termékek közül a Vevő által kiválasztott, és Eladó által visszaigazolt egy vagy több termék képezi. A termékek ára, lényeges tulajdonságai és jellemzői az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre.

A www.kevelykincse webáruház első sorban mezőgazdasági terményeket (zöldség- és zöldségkosarakat,tojás,tészta) kínál vásárlói számára.

4. Az adásvételi szerződés létrejötte

A termékek és szolgáltatások webáruházban történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli. A Vevő által egy vagy több termék megrendelése szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül. Az adásvételi szerződés a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával, mint az ajánlat elfogadásával jön létre.

A megrendelés a www.shop.kevelykincse.hu található webáruházon keresztül történik. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

Amennyiben rendelését már elküldte, és a visszaigazoló e-mailben vesz észre hibát rendelésével kapcsolatban, mielőbb vegye fel Eladóval a kapcsolatot a fent megtalálható elérhetőségek valamelyikén. A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást kap. A szerződés ezen visszaigazolás Vevőhöz történő megérkezésével jön létre. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Eladó rendelkezésére bocsátotta a megrendelés időpontjában. A hibás adatok megadása miatti téves teljesítésből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A Vevőnek a megrendelés elküldése, illetve a visszaigazolás megérkezése után a megrendelésben tévesen megadott adatokat az Eladó felé telefonon vagy e-mailben van lehetősége javítani. A Vevő köteles a téves adatokat mihamarabb korrigálni. Amennyiben a megrendelésben megadott adatokat a Vevő a termékek szállításra történt átadását követően módosítja, köteles az ebből eredő többletköltségeket viselni.

A szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Eladó nem rögzíti a szerződést, így a szerződés utóbb nem hozzáférhető. Jogi szempontból a Honlapon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A szerződés nyelve magyar, a szerződésre Magyarország joga az irányadó. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

5. A termékek ára

A webáruházban szereplő termékek megvásárlása fizetési kötelezettséggel jár. A Vevőt terheli a termék árának, valamint a szállítás 6. pont szerinti költségének megfizetése. A termékek vételára tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás/ az Eladó által választott csomagolás költségeit. Ez utóbbiakról az Eladó külön tájékoztatja a Vevőt a megrendelés folyamata során.
 

A termékek ára a webáruházban, az adott terméknél kerül feltüntetésre. Az árak minden esetben bruttó árak.

Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a webáruházban, Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Ezen tájékoztatás nem minősül a 4. pont szerinti visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Eladó automatikus visszaigazolást küld. Ez esetben a Vevő szerződési ajánlatának a Vevő kifejezett elfogadó nyilatkozata minősül, amely tartalmazza, hogy a megrendelését a termék Eladó által helyesbített, tényleges árának ismeretében, azt elfogadva adja le. A szerződés ez esetben is Eladó 4. pont szerinti visszaigazolásával jön létre.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: a) nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; b) esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; c) egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

Az Eladó az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

6. A termékek átvétele, szállítás

Eladó a szerződés létrejötte után a termék elkészültekor a szezonnak megfelelően csomagolja a megrendelt termékeket. A termékek kézbesítő (futárszolgálat) igénybevételével vagy saját hatáskörben kerülnek kiszállításra a Vevő által megadott címre a megrendelt időközönként. A futárszolgálat a kézbesítést munkanapokon 8-17 óra között végzi.

Általános teljesítési határidő:

  • utánvételes fizetés esetén a termék elkészülte után a megrendelés visszaigazolásától számított legkorábban 7 munkanap


  • banki átutalás esetén a termék elkészülte után a teljes vételárnak és a szállítási költségnek Eladó bankszámláján történő feltüntetését követően legkorábban 7 munkanap.

 

Az oldalon feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben várható szállítási időt jelent. A kiszállítás tényleges időpontja a kézbesítőtől függ, ezért az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. A futárszolgálat egyszer kísérli meg a termékek kézbesítését. A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vevőnek felróható okból hiúsult meg – a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő a második sikertelen kézbesítés napjától számított 14 napon belül a megrendelt termékek árát és kézbesítésének költségét (beleértve a kettő alkalommal sikertelen kézbesítés költségeit is) nem utalja át az Eladó számlájára, az Eladó a szerződéstől elállhat.

A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vevő megtagadja, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

Mennyiségi kifogásra vonatkozó reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a Vevő erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.


7. Fizetési módok és számlázás

A Vevő a termékek vételárát és a szállítás költségét – választása szerint – az alábbi módokon fizetheti meg:

Banki átutalással: A Vevő a szállítás költségét és a termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg az eladónak a 11773425-05969018 számú bankszámlára banki átutalás útján.

Sumup bankkártyás fizetési lehetőség: A megadott telefonszámra egy bankkártyás fizetési  linket küldünk.

Szállítónál készpénzes vagy kártyás fizetés.


Az Eladót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.


 8. Szavatosság

Eladó a termékeire a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) előírtak szerinti szavatossággal tartozik.

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett.

9. Elállási jog

A Vevő JOGOSULT jelen szerződéstől az alábbi időtartamon belül indokolás nélkül elállni:

  •  amíg a termék elkészüléséről a visszaigazoló emailt nem kapta meg.

    - az éves előfizetésnél , a szezon kezdete utáni lemondásnál kötbérfelszámolás után tudjuk visszatéríteni.

    Ami azt jelenti,hogy a fenmaradó rendelés értékének az 50%-t térítjük vissza. 


Minden más esetben Vevő NEM JOGOSULT jelen szerződéstől elállni, tekintettel arra, olyan nem terméket rendelt, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve a rendelés tárgya olyan termék, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak (45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 29. § (1) c) bekezdés.

Eladó jogosult a szerződéstől elállni:

  • ha a Vevő a termékek és a szállítás díjának fizetési módjaként azok előre utalását választotta, és a termékek és a szállítás díját a megrendelés visszaigazolása napjától számított 14 napon belül nem utalja át az Eladó számlájára.

Eladó az elállási jogát a Vevő e-mail címére vagy levelezési címére postai úton megküldve gyakorolhatja.

10. A szerződés megszűnése, megszüntetése

A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

A Vevő a szerződés teljesítés, megszűnése után is a Vevő rendelkezésére áll az Eladó adatainál megjelölt telefonszámon és e-mailben egyaránt.